+66-3851-1074 contact@swk.ac.th

สังคมแห่งการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 รับมอบ-เปิดใช้ห้องปฏิบัติการ Apple

by | Jun 24, 2024 | ข่าว-ประกาศ

Author
admin
Category
Date
24/06/2024

สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 รับมอบ-เปิดใช้ห้องปฏิบัติการ Apple
ทางโรงเรียนมีความยินดีขออัปเดต ข่าว-กิจกรรม วิชาการล่าสุด โรงเรียนได้รับเกียรติจาก Apple โดย SPVI สำหรับการจัดหาและสนับสนุนห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ iPad และห้องปฏิบัติการ SWK-Intelligence เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และปรัชญาของโรงเรียน ฯ

โรงเรียนของเราโดย ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ ได้รับเกียรติอย่างสูงจากบริษัท Apple และ SPVI ในการจัดหาอุปกรณ์ iPad รุ่นล่าสุดจำนวน 90 เครื่อง สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อัจฉริยะของโรงเรียน

การมอบอุปกรณ์ในครั้งนี้จะช่วยยกระดับการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยยิ่งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนของเราก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างมั่นใจ

“ขอขอบคุณ Apple & SPVI สำหรับความกรุณาและการสนับสนุนการศึกษาของเราด้วยความไว้วางใจการเป็นพันธมิตรทางการศึกษาและอุปกรณ์ที่ทันสมัย นี่คือกุญแจสำคัญที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยในอนาคต”