+66-3851-1074 contact@swk.ac.th

ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21

เรียนดี วินัยเด่น เน้นคุณธรรม นำประสบการณ์

เรียนดี (Academic Excellence)

การบริหาร การจัดการ และการวางแผน เพื่อจัดระบบให้เป็นพลังเสริม ศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนสูงสุด

วินัยเด่น (Best Discipline)

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ นักเรียนปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบ วินัย มีการ พัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ จนเป็นความเคยชิน เป็น วัฒนธรรมใน การดำรงชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

เน้นคุณธรรม (High ethics)

การจัดการเรียนการสอน มิได้มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษา เป็น แต่เพียงคนเก่ง อย่างเดียว แต่มุ่งเน้นให้เป็นคนดีของสังคม กล่าวคือ นักเรียน นักศึกษาทุกคนจะต้องมี คุณธรรมในจิตใจควบคู่ไปด้วย

นำประสบการณ์ (Great Competency)

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีการส่งเสริม ทักษะในด้านการ ปฏิบัติ มิใช่เรียนรู้แต่ในภาคทฤษฎีเท่านั้น และมีการสอนเสริมใน ทักษะพื้นฐานที่จำเป็น ต่อการดำรงชีวิตของผู้เรียนอีกด้วย

เพื่อประสบการณ์ที่ดีกว่า พันธมิตร ที่ร่วมวาดฝันให้เด็กของเรา

ครึ่งศตวรรษ กับศรีวรการ

^

ศรีวรการเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงในจังหวัดและผลิตบัณฑิตคุณภาพสู่สังคม เปิดทำการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509

  • Pพัฒนาระบบบริหารโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
  • Pพัฒนาครูให้มีองค์ความรู้ด้านงานวิจัยและ
  • Pพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
  • Pพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ
  • Pพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสมรรถนะวิชาให้มีความพร้อมตามหลักสูตร ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพในการปลุกจิตสำนึกด้านการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และมีจิตอาสา

อนาคตที่ดีมักตกเป็นของ ผู้เห็นโอกาสวันนี้

^

เข้าร่วมเป็นครอบครัวศรีวรการวันนี้ รับข้อเสนอพิเศษก่อนใคร ..เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

เลือกโปรแกรมเรียน

ปฐมวัย

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

สมัครเรียน

กรอกข้อมูลในเว็บไซต์และรอการติดต่อกลับ หรือสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนศรีวรการ เปิดทำการทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุด)

เข้าเรียน

ผู้บริหารและทีมคณาจารย์ มุ่งสร้างระบบที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน (Ecosystem) โดยมุ่งเน้นตัวผู้เรียนเป็นจุดศูนย์กลาง

การประเมินผล เน้นสมรรถนะและทักษะที่ใช้ได้จริงในศตวรรษที่ 21 และมีความเหมาะสมกับผู้เรียน รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม

สำเร็จการศึกษา

ผ่านการประเมินผลครบทุกรายวิชา-ตัวชี้วัด ตามโครงสร้างหลักสูตร นักเรียนถือว่าสำเร็จการศึกษาในโปรแกรมนั้น ๆ

บัณฑิตศรีวรการ ไม่ว่าสำเร็จในโปรแกรมใด ถือว่าเป็นผู้มีความรู้ควบคู่คุณธรรมและสามารถบูรณาการความรู้ เพื่อให้ตนเองอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

โปรแกรมที่เปิดสอน

^

โรงเรียนศรีวรการเป็นโรงเรียนเอกชนสังกัดการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน ดังต่อไปนี้

⌛ อนุบาล 1 - 3

ปฐมวัย

Road to EF, 21 Century Skill Beginning

คุณภาพชีวิตที่ดีและเหมาะสม เอาตัวรอดในสังคมและโลกแห่งไวไฟได้ เริ่มจากการมีจุดเริ่มต้นที่ดีและถูกต้อง เพราะพัฒนาการในวัยแรกเริ่มผ่านแล้วผ่านเลย ย้อนกลับไม่ได้ หลักสูตร High scope ถูกนำมาขับเคลื่อนให้เหมาะสมกับช่วงวัย

⌛ ประถม 4 - 6

ประถมปลาย

EF & 21st Skill

สมองมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จุดเด่นที่ชัดเจนคือการทำงานของสมองที่เกี่ยวข้องกับการคิดเชิงนามธรรม การสร้างจินตนาการ การคิดวิเคราะห์แบบมีเหตุมีผล โดยมีจุดมุ่งหมาย และความพยายามจนกว่าจะสำเร็จ

⌛ ประถม 1 - 3

ประถมต้น

EF Fulfillment: Self Esteem, Self Control

เด็กในวัยนี้ 6 ขวบ บวกลบ กล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ทำงานได้ค่อนข้างสมบูรณ์แล้ว ถึงเวลาที่เด็กจะออกไปมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและสังคมภายนอก การทำงานเป็นทีมคือกุญแจสำคัญที่ฟูมฟักตั้งแต่ตอนนี้

⌛ มัธยม 1 - 3

มัธยมตอนต้น

21st Century Skill & Lifelong Learning

วัยรุ่นตอนต้น จุดปลายกระบวนการจัดระเบียบเส้นประสาทสมอง อยากรู้อยากลอง มีความเป็นตนเองสูง อ่อนไหวทางอารมณ์ สายสัมพันธ์คือเครื่องมือให้ผ่านวัยนี้อย่างปลอดภัย และพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต

สมัครและเข้าเรียนได้ทันที ไม่ต้องสอบคัดเลือก

Many 5 Star Reviews

What Students Says

^

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

^

ศรีวรการ มีนโยบายการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยเน้นหลักความยุติธรรม ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนที่โรงเรียนได้ โดยโรงเรียนจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับวัย พัฒนาการ สิ่งแวดล้อม และบุคลากร

ปฐมวัย เริ่มต้นที่

2,400บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ค่าห้องเรียนปรับอากาศ *
ค่าสื่อ/เทคโนโลยีการเรียนการ *
ค่าอาหารกลางวัน *
ค่าประกันอุบัติเหตุ *
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน *

ประถม เริ่มต้นที่

2,100บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ค่าห้องเรียนปรับอากาศ *
ค่าสื่อ/เทคโนโลยีการเรียนการ *
ค่าอาหารกลางวัน *
ค่าประกันอุบัติเหตุ *
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน *

มัธยม เริ่มต้นที่

1,650บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ค่าห้องเรียนปรับอากาศ *
ค่าสื่อ/เทคโนโลยีการเรียนการ *
ค่าอาหารกลางวัน *
ค่าประกันอุบัติเหตุ *
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน *

เรียนดี วินัยเด่น เน้นคุณธรรม นำประสบการณ์