+66-3851-1074 contact@swk.ac.th

สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ

โรงเรียนศรีวรการ
สมัครเรียน
วิสัยทัศน์ & พันธกิจ

ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 และ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ด้วยวิถีศรีวรการ

 • Pพัฒนาระบบบริหารโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 • Pพัฒนาครูให้มีองค์ความรู้ด้านงานวิจัยและ
 • Pพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
 • Pพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ
 • Pพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสมรรถนะวิชาให้มีความพร้อมตามหลักสูตร ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพในการปลุกจิตสำนึกด้านการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และมีจิตอาสา
มุ่งเน้น สมรรถนะ และนวัตกรรม

เด็กศตวรรษที่ 20 เน้นการเรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจ มากกว่าท่องจำ Ecosystem ที่ดีกว่าย่อมดึงศักยภาพของเด็กได้มากกว่า

นโยบายด้านวิชาการโรงเรียนศรีวรการ มุ่งเน้นให้เด็กนักเรียน ๆ ด้วยฐานสมรรถนะโดยยึดหลักเกณฑ์ของตัวชี้วัด เพื่อให้เกิดความเข้าใจในหลักสำคัญของเนื้อหา และสามารถนำไปพัฒนาเป็นทักษะชีวิตที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ได้

ระดับ ปฐมวัย

มุ่งเน้นการศึกษาโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทักษะ EF ให้กับเด็ก เป็นพื้นฐาน (ต้นทุน) ที่แพงทีสุดสำหรับเด็กวัยนี้ เพื่อนำไปสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในอนาคต

ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น

การเรียนการสอน มีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนทำงานเป็นทีม EF ยังคงเป็นเป้าหมายหลักต่อเนื่องที่ต้องพัฒนาอย่างสม่ำเสมอโดยไร้รอยต่อ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ช่วงชั้นต่อไปที่สมองริเริ่มมีการพัฒนากระบวนการคิดแบบนามธรรม

ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย

ศรีวรการ มีนโยบายวิชาการเน้นให้เด็กนักเรียนในช่วงชั้นนี้มีความรับผิดชอบ คิดค้นหาคำตอบ จากปัญหาจริงรอบตัว เรียนรู้ปรัชญาเชิงนามธรรม การทำงานเป็นทีม ช่วงชั้นนี้ถือเป็นด่านสุดท้ายก่อนเด็กจะก้าวข้ามเข้าสู่วัยรุ่น การยับยั้งชั่งใจคือทักษะพื้นฐานของเด็กนักเรียนในช่วงชั้นนี้

ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น

นักเรียนในวัยรุ่นตอนต้นจะเน้นการเรียนการสอนในรายวิชาหลักเพื่อสร้างทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยมีโปรแกรมย่อย 2 แบบได้แก่ เน้นการคำนวณ และเน้นทักษะด้านภาษา โดยผู้เรียนสามารถเลือกลงเรียนในรายวิชาย่อยที่เหมาะสมกับตนเอง

ตัวอย่างผลงาน

จากการเรียนการสอน

โครงการมัคคุเทศน์น้อย

โปรเจคบูรณาการมากกว่า 1 รายวิชา โดยเน้นการนำไปใช้ได้จริง เป็นชิ้นงานในหลักสูตรปกติของโรงเรียน ที่ปรับมาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ Active-Learning และ Project Based Learning

วิถีศรีวรการ

ภาพสะท้อนของนักเรียน ครู ตลอดจนบุคลากรของสถานศึกษาที่ได้รับการปลูกฝังแนวคิดการจัดการศึกษาตามรูปแบบนานมากกว่า 50 ปี โดยมีจุดเด่นตามนโยบายของโรงเรียนดังต่อไปนี้

อัตลักษณ์
นักศึกษามีจิตอาสา
(คำว่าให้ไม่มีที่สิ้นสุด)

เอกลักษณ์
โรงเรียนส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน

โรงเรียนมีนโยบาย (Policy) / เป้าหมายในการจัดการศึกษา เพื่อสนองปรัชญาของโรงเรียน ดังนี้

 1. เรียนดี (Academic Excellence)
  การบริหาร การจัดการ และการวางแผน เพื่อจัดระบบให้เป็นพลังเสริม ศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนสูงสุด
 2. วินัยเด่น (Best Discipline)
  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ นักเรียนปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบ วินัย มีการ พัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ จนเป็นความเคยชิน เป็น วัฒนธรรมใน การดำรงชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
 3. เน้นคุณธรรม (High ethics)
  การจัดการเรียนการสอน มิได้มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษา เป็น แต่เพียงคนเก่ง อย่างเดียว แต่มุ่งเน้นให้เป็นคนดีของสังคม กล่าวคือ นักเรียน นักศึกษาทุกคนจะต้องมี คุณธรรมในจิตใจควบคู่ไปด้วย
 4. นำประสบการณ์ (Great Competency)
  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีการส่งเสริม ทักษะในด้านการ ปฏิบัติ มิใช่เรียนรู้แต่ในภาคทฤษฎีเท่านั้น และมีการสอนเสริมใน ทักษะพื้นฐานที่จำเป็น ต่อการดำรงชีวิตของผู้เรียนอีกด้วย
 1. พัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้การเรียนการสอนในรูปแบบของ Child Center และ Group Learning
 2. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพทางด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
 3. พัฒนาสื่อ และเทคโนโลยีในการประกอบการเรียนการสอนให้ทันสมัย
 4. พัฒนาจิตใจของบุคลากร และผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีระเบียบวินัยพื้นฐาน เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีจิตอาสา มีความเสียสละ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักการแบ่งปัน การให้ผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและช่วยเหลือชุมชน
 5. พัฒนาระบบการบริหาร การจัดการของโรงเรียนให้เป็นระบบ และมีความเป็นมาตรฐาน
 6. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมงานวิชาการต่างๆ อาทิ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษไทย ภาษาอังกฤษ และประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีที่ใหม่
 7. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อวัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย ตลอดจนแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง ให้เกิดขึ้นกับบุคลากร และผู้เรียนของโรงเรียน
 8. พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีอาคารมีห้องเรียนประกอบ มีสถานที่ให้เพียงพอ และเหมาะสม ตลอดจนจัดสวัสดิการอย่างทั่วถึง
 9. สนับสนุนให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย สภาพปัญหาต่าง ๆ และนำผลจากการค้นคว้า วิจัยมากำหนดเป็นแนวทางดำเนินงานในแผนพัฒนาของโรงเรียน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 10. พัฒนาบุคลากร และผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักประชาธิปไตย เพื่อที่จะสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้

ปรัชญา (Philosophy)

“จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ สังคม”
Education Management for Quality of life and society

การจัดการศึกษา ก็เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีความเจริญงอกงาม ทั้งทางด้านร่างกาย สถิปัญญา จิตใจ – อารมย์ และสังคม ซึ่งเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต การดำเนินงานของโรงเรียน จึงได้จัดกระบวนการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งด้านการเรียนรู้ การปฏิบัติหน้าที่ของตนในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนี้แล้ว ก็ย่อมจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งในด้านการศึกษาต่อ หรือการประกอบอาชีพ และสามาระปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้ ผลที่ตามมาก็คือ สังคมได้รับการพัฒนา เพราะสมาชิกของสังคมมมีคุณภาพ สังคมก็ย่อมมีคุณภาพดีตามไปด้วย โดยจัดดำเนินการดังนี้

 1. มนุษย์ทุกคนย่อมมีจุดหมายของชีวิต คือ การรู้จักสัจธรรมความจริง และการเข้าถึงธรรมอันสูงสุด ซึ่งเป็นบ่อเกิดของชีวิต
 2. จัดการศึกษา หมายถึง กระบวนการจัดการ ซึ่งประกอบด้วย
  • การบริหาร ที่ดีต้องเกิดจากการวางแผนการจัดการที่เป็นระบบ
  • บุคลากร กิจการงานด้านการศึกษา จะต้องประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ และปริมาณเพียงพอ
  • เทคโนโลยี นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการ และการเรียนการสอน อย่างมีประสิทธิภาพ ทับต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน
  • การจัดสถานที่ จัดสถานที่ให้สะอาด สะดวก สบาย ปลอดภัย เอื้อ อำนวยต่อการบริหารงาน และการเรียนการสอน
 3. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต หมายถึง การจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
  • ความรู้ จัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในด้านความรู้ ความสามารถ คือ ให้รู้จักคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น และมีทักษะพื้นฐาน ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในอนาคต
  • ระเบียบวินัย จัดการเรียนการสอนที่เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีระเบียบ วินัยในตนเอง มีคุณลักษณะนิสัยที่ดีงาม รู้จักกาลเทศะ มีความรับผิดชอบ และอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม
  • คุณธรรม จริยธรรม จัดการเรียนการอสนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นการพัฒนาจิตพิสัย เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นคนดี ความหมาย คนดี คือ บุคคลที่จะต้องไม่ทำให้ตนเองหรือผู้อื่นเดือดร้อน
  • ประสบการณ์ จัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับผู้เรียนทั้งภายในและภายนอก ห้องเรียน เพื่อก่อให้เกิดประสบการณ์ตรง สามารถนำไปใช้ในการศึกษาต่อหรือ ประกอบอาชีพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • สุขภาพพลานามัย จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย และจิตใจให้สมบูรณ์ มีลักษณะนิสัยในการบริโภคที่ถูกหลักโภชนาการ รู้จักรักษาตนให้เแข็งแรง ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ และสารพิษ
 4. พัฒนาสังคม คือ การสร้างสรรค์ให้สังคมเจริญรุ่งเรือง ซึ่งเกิดจากบุคคลที่เป็นสมาชิกของสังคม มีคุณภาพ ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากสมาชิกมีคุณภาพ ชีวิตที่ดี ถ้านักเรียน นักศึกษา มีคุณภาพชีวิตที่ดี ย่อมสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งกายและใจ ไม่เป็นภาระกับสังคมและยังสามารถสร้างสรรค์สังคมให้ดีได้อีกด้วย การที่สังคมมีสมาชิกที่ดี จะส่งผลให้สังคมในชุมชนนั้น ๆ เป็นสังคมที่ดี และมีความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป

“กิจการแห่งความยุติธรรม เป็นรากฐานแห่งสันติภาพ”
Justice is foundation for Peace

คือ การจัดดำเนินกิจการของโรงเรียนอย่างยุติธรรม โดยเน้นคุณธรรมในเรื่องความเสมอภาคเท่าเทียมกันแห่งสิทธิมนุษยชน

ดอกเฟื่องฟ้าเป็นดอกไม้สัญญลักษณ์ประจำของโรงเรียนศรีวรการ และสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ

สารจากผู้รับใบอนุญาต

ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์

ขอต้อนรับเข้าสู่รั้วศรีวรการ ดิฉันในนามคณะผู้บริหาร คณาอาจารย์ขอสัญญาว่าจะจัดการเรียนการสอนเพื่อบุตรหลานของท่านให้ดีที่สุด เปรียบเสมือนกับบุตรหลานของเรา หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำแนะนำใด ๆ สามารถติดต่อดิฉันได้ตลอดเวลา ศรีวรการฯ ยินดีให้คำปรึกษาตลอดจนความช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถที่พวกเราจะทำได้ เพื่อนาคตและคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กนักเรียนของเรา

v

Testimonials

What Parents are Saying

“ขอบคุณครูที่ดูแล สอน ฝึก นาราให้ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆๆ ขอบคุณมากๆๆ ค่ะ”

“ขอขอบคุณคุณครูที่ดูแลและสอนน้องอย่างดีค่ะ น้องมีพัฒนาการดีขึ้นเยอะมากค่ะ”

“ผลการเรียนในภาคเรียนเป็นที่น่าพอใจ พัฒนาการด้าน การอ่าน เขียน ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด มีความกระตือรือร้นในการไปโรงเรียน สนใจร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ครูจัดให้ในห้องเรียนเป็นอย่างดี”

นักเรียน

สาขาสถานศึกษาต่อเนื่อง

ปฐมวัย - ประถม - มัธยม

ก่อตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515

Get In Touch

Location: 44 ถ.สรรค์ประศาสน์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา 24000

Telephone: +66 (038) 511-074

Email: contact@swk.ac.th

School Hours: จ-ศ: 7.30-16.30 ส-อ: 9.00-15.30

Right to Work in Professional Environment

Every employee has the right to work in a professional environment where their knowledge, skills, and abilities are the critical factors in their success. [Company] expects all employees to maintain standards of propriety, promote equal opportunity, treat everyone professionally, and act without bias.