+66-3851-1074 contact@swk.ac.th

โครงการส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ

by | Jun 6, 2024 | ข่าว-ประกาศ

Author
admin
Category
Date
06/06/2024

โรงเรียน ศรีวรการ จัดโครงการส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6) เพื่อส่งเสริมการลดปริมาณขยะโดยการคัดแยกขยะ การรีไซเคิลอย่างถูกต้อง ช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและปลูกจิตสำนึกด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่นักเรียน
#จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Education Management for Quality of Life and Society
#SWKTRAJECTORY
#วิถีศรีวรการ #ครอบครัวศรีวรการ
#SWK #sriworakarn #ศรีวรกา
🔵 Facebook : โรงเรียนศรีวรการ
☎️ 038-511074