+66-3851-1074 contact@swk.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่รั้วศรีวรการ

เรียนดี (Academic Excellence)

การบริหาร การจัดการ และการวางแผน เพื่อจัดระบบให้เป็นพลังเสริม ศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนสูงสุด

วินัยเด่น (Best Discipline)

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ นักเรียนปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบ วินัย มีการ พัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ จนเป็นความเคยชิน เป็น วัฒนธรรมใน การดำรงชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

เน้นคุณธรรม (High ethics)

การจัดการเรียนการสอน มิได้มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษา เป็น แต่เพียงคนเก่ง อย่างเดียว แต่มุ่งเน้นให้เป็นคนดีของสังคม กล่าวคือ นักเรียน นักศึกษาทุกคนจะต้องมี คุณธรรมในจิตใจควบคู่ไปด้วย

นำประสบการณ์ (Great Competency)

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีการส่งเสริม ทักษะในด้านการ ปฏิบัติ มิใช่เรียนรู้แต่ในภาคทฤษฎีเท่านั้น และมีการสอนเสริมใน ทักษะพื้นฐานที่จำเป็น ต่อการดำรงชีวิตของผู้เรียนอีกด้วย

วิถีศรีวรการ

วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของโรงเรียนศรีวรการ หล่อหลอมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ทักษะแห่งศตวรรษ 21

ชี้แนะแนวทางให้ผู้เรียนเกิดทักษะ ตอบโจทย์สังคมในยุคปัจจุบัน-อนาคต ตลอดจนสร้างทักษะและภูมิคุ้มกันที่ดี-มั่นคง

ศรีวรการ

โรงเรียนศรีวรการ เป็นโรงเรียนสามัญศึกษาชั้นนำของจังหวัดฉะเชิงเทรา มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 50 ปี โดยก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2515 เป็นโรงเรียนสหศึกษาที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย-ประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษา นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โรงเรียนแห่งนี้มีชื่อเสียงในการผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพ ประสบความสำเร็จทั้งด้านวิชาการและกิจกรรมต่าง ๆ มีบุคลากรทางการศึกษาที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มุ่งเน้นการเรียนการสอนแบบองค์รวม เพื่อให้นักเรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ มีอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย พร้อมรองรับการศึกษาในยุคปัจจุบัน สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพสูงสุด

เวลาปฏิบัติการ

จ-ศ: 8.00 – 15.50
ส-อ/วันหยุด: 9.00 – 15.00

สถานที่ติดต่อ

44 ถ.สรรค์ประศาสน์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

อีเมล์

ติดต่อ

+66-3851-1074

Upcoming Events

ในศตวรรษที่ 21 ทักษะที่สำคัญสำหรับเด็กคือการที่เด็กสามารถรับผิดชอบตัวเองได้ ดูแลตัวเองได้ เลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองได้ ล้มได้แต่ต้องลุกให้เร็วและก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมีจุดหมาย

พรวิจิตร วรศิลป์

ผู้รับใบอนุญาต ผู้อำนวยการ

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ศรีวรการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านให้ความสนใจในการใช้บริการของเรา จึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้นเพื่อ